Adatkezelési tájékoztató

Az érintett természetes személy jogairól, és személyes adatainak kezeléséről

Adatkezelő adatai:

 • Név:                            Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde
 • Székhely:                   H-2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.
 • Adószám:                   16762523-2-11
 • Telefonszám:             +3634354043
 • E-mail cím:                 titkarsag@kisberigyongyszemovi.hu


Telephely adatok:

 • Név:                            Bölcsőde
 • Székhely:                   H-2870 Kisbér, Széchenyi utca 6/a
 • Telefonszám:             +3634352336
 • E-mail cím:                 bolcsode@kisberigyongyszemovi.hu
 • Név:                            Hánta Óvoda
 • Székhely:                   H-2870 Hánta, Kossuth Lajos utca 53.
 • Telefonszám:             +3634352336
 • E-mail cím:                 hanta@kisberigyongyszemovi.hu


A https://www.kisberigyongyszemovi.hu/ tájékoztatja a weboldalra látogatóit, érintetteket, az adatkezelés irányelvéről és adatvédelmi gyakorlatáról.

Kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR), (továbbiakban, mint Rendelet),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban, mint Infotv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (“Ptk.”)

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő átláthatóvá tegye az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásait annak érdekében, hogy a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok érvényesüljenek.

Fogalmak:

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy


Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


Hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;


Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;


Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, rögzítése;

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;


Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;


Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens:

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Rendelet meghatározza, hogy az Adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell rendelkezésre bocsájtania, továbbá az Adatkezelőnek biztosítania kell az érintett jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja a feltöltött adatok biztonságát.

Az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő személyes adatot, mint kép és képmást, videófelvételt az óvoda és bölcsőde népszerűsítése, az óvodai és bölcsődei élet bemutatása és tájékoztatása céljából, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel
 • az adatok felvétele és kezelése tisztességesen, jogszerűen, hozzájárulás alapján történik,
 • az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat, kép és képmás valamint videófelvétel kezelésére kerüljön sor, amely az érintett hozzájárulásán alapszik, és a cél elérésére alkalmas
 • a kezelt adat, mint kép, képmás és videófelvétel csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Kezelt adatok köre:

 • szülő/törvényes képviselő általi hozzájáruló nyilatkozat a kiskorú személyes adatainak kezeléséhez, képmás, hangfelvétel és videófelvétel készítéséhez:
 • szülő/törvényes képviselő neve, születési helye és ideje és lakcíme
 • gyermek neve, születési helye és ideje
 • az érintettről és kiskorú személyről készített képmás, hangfelvétel és videófelvétel

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, valamint kiskorú esetén a szülő/törvényes képviselő által adott hozzájárulása alapján, a személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez:

 • 2013. évi V. tv. („Ptk.”) 2:48. §. (1) bekezdése,
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 8. cikk (1.) bekezdése,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43. §-a alapján.

Az érintett jogosult arra, hogy adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhassa, amennyiben jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt lehetővé teszi.

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

 • az Adatkezelő kizárólag érintetti hozzájárulás alapján kezel személyes adatot
 • az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot szülő/törvényes képviselő által írásban adott hozzájárulás alapján kezel, más forrásból nem gyűjt.
 • az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:

 • az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása elektronikus formában az Adatkezelő informatikai eszközein és az általa kezelt honlapon belépési jelszóval védve történik.
 • az adatokhoz hozzáférési joga kizárólag az Adatkezelőnek és az adatkezelést végző munkatársnak van.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

 • az Adatkezelő személyes adatot, kép, képmást és videófelvételt csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett, szülő/törvényes képviselő – a továbbított adatok köre és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra a törvény felhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján
 • az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
 • az Adattovábbítás az érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett weboldalon szereplő adatokat.

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban Adatfeldolgozót vesz igénybe.

 • Cégnév: 42NET Marvin Cloud Kft
 • Cím: 1149 Budapest, Angol utca 34.
 • Adószám: 25830079-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-291494
 • Telefonszám: +3614249000
 • E-mail cím: support@42netmedia.com

Süti (Cookie) irányelv:

Annak érdekében, hogy a weboldalt egyszerűbben használhassa adatfájlokat helyezünk el a számítógépén vagy mobileszközén, ezeket hívják sütiknek, cookie-nak.

A sütiket a weboldal felhasználói élményének javítása érdekében használjuk, hogy a weboldal „emlékezzen” a látogatóra, a munkamenet időtartalmára (munkamenet sütik) vagy a későbbi ismételt látogatások eseteire (maradandó sütik)

A sütik célja, hogy segítsék az oldalak közötti hatékony navigációt, használata nélkül a weboldal minden egyes belépéskor új látogatóként kezelne mindenkit.

A sütik többek között két forrásból származhatnak.

Egy részük a saját sütik melyeket mi helyezünk el, a másik részük a harmadik fél sütije, ami követi a belépőt több weboldalon keresztül például közösségi média sütik, (például a YouTube vagy a Facebook sütik) melyek információkat gyűjtenek a közösségi oldalak használatról, megosztásokról.

Az alapvető sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, mely nélkül egyes funkciók nem működnének.

Analitikai sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat, ezáltal segítséget nyújtanak a működés javításában.

A sütikről leiratkozhat, megtilthatja a böngészőjének, hogy azokat gyűjtse.

Érintettek jogai:

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 1. adatkezelés célja megszűnt
 2. visszavonja a hozzájárulást
 3. tiltakozik az adatkezelés ellen
 4. ha az adatok kezelése jogellenes
 5. tárolási idő lejárt
 6. ha közhatalmi szerv elrendeli

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog:

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

Korlátozások:

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a  benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

Adatvédelmi incidens:

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap és levelező rendszer feltörése.

Adatvédelmi incidensek kezelés:

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán,

amelyen az érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Amennyiben adatvédelmi incidens észlelés történik, annak elhárításáról az Adatkezelő azonnal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidensben érintett adatok körét, számosságát,
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.

Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása:

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet  33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előző pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 2. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. Tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Panasz esetén az eljárás:

Tájékoztatásért Kisbér Város Önkormányzata adatvédelmi tisztviselőjéhez (név: László Gábor, telefon:+36305464221 e-mail cím: laszlo.gabor09@gmail.com,) jogorvoslati lehetőség miatt, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +3613911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az érintett a jelen Nyilatkozatban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait