2015/2016 nevelési évre szóló munkaterv

 

„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.”

(Karácsony Sándor)

 

  

Érvényes: 2015. szeptember 01 – 2016. augusztus 31.

Készült: 2015. augusztus 29.

Készítette: Csőréné Ladányi Edit

Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete 2015. augusztus 29… napján

 

 

Az intézmény neve:    Kisbéri Gyöngyszem Óvoda

Cím:                            2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.

Tel./fax:                      +36 34 354 043

 

Hánta címe:                 2879 Hánta, Kossuth Lajos utca 53.

Telefon:                      +36 34 352 336

 

Az óvoda éves munkaterve az alábbiakra épül:

Legfontosabb törvényi szabályozók, helyi és önkormányzati szabályozók. Ellenőrzések – javaslatok, beszámolók.

 

2015-2016-ös nevelési év munkatervének elkészítésekor felhasználtam a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, illetve az előző  nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat.

 • 2011.év CXC.törvény
 • 229/2012(VIII.28.) Végrehajtási rendelet
 • 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet
 • Törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a munka törvénykönyve és módosításai
 • 1997.évi XXXI.tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításról.
 • 48/2012. (.XXII.12. )a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről
 • 326/ 2013. ( VIII. 30. ) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény a köznevelési intézményekben végrehajtásáról
 • Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez
 • Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyeleti és Önértékelési kézikönyv Óvodák számára
 •  Pedagógiai Program
 • SZMSZ. ( Szervezeti Működési Szabályzat)
 • Vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szabályozása
 • 2014/2015. nevelési év, évzáró nevelési értekezletre készült éves értékelések, beszámolók.
 • Nyári karbantartás

A nevelési év során intézményünk működését az alábbi szabályzók határozták meg:

 

 A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:

 

– Az óvodai nevelés országos alapprogramja

– Pedagógiai Program

– Éves Munkaterv

– SZMSZ

– Gyakornoki Szabályzat

– Házirend

 

 

 

 1. Az intézmény működési feltétele.
 • Gyermeklétszámok

Csoport

Beírt létszám

Kiscsop.

Középső

Nagycs.

SNI

1. Mackó

25

10

15

 

2.Pillangó

22

12

3

7

2

3.Aranyhal

22

10

6

6

1

4.Süni

21

11

3

7

2

5.Katica

23

13

10

 

1

6.Mókus

23

14

9

 

7.Méhecske

22

14

8

 

8. Mici Mackó

16

5

1

10

 

Összesen:

174

61

51

62

6

             

 

 • Személyi feltételek:

Munkakör

Szakképzett

Szakvizsga

Óvodapedagógus

15

 

15

 

2

Óvodavezető

  1

1

1

Dajka

  8

5

 

Óvodatitkár

  1

   

Pedagógiai asszisztens

  2

2

 

Gondozó takarító

  1,5

   

Összesen:

28, 5

   
             

Munkarend  ( Mellékletben Található )

 

Óvódapedagógusok

 

Kétheti váltásban dolgoznak.

 

Az óvodavezető és a helyettes két hetente váltva de. és du. munkarendben dolgozik.

A vezető délutános munkakezdésének időpontja 900

 

Óvodavezető kötelező óráinak beosztása ( heti 10óra )

 • Az óvodai csoportokban ebédeltet napi 2 óra, hiányzáskor helyettesít
 • Kirándulásra úszásra kíséri a gyerekeket

Dajka

 

Dajkák heti váltásban dolgoznak a munkaidő nyilvántartás szerint.

A Mackó, Pillangó, Méhecske csoport dajka nénije egyik héten reggeles, utána 8-16-ig, utána délutános műszakban dolgozik

 

Konyhalány

 

A fél állású konyhalány négy órában  10-1400-ig dolgozik.

A főállású konyhalány egy műszakban, 8-16-ig

 

 1. 3. Óvodán belüli megbízások, felelősségi körök

A terület megnevezése

Név

Tagintézmény vezető helyettes

Gurdonné Janó Gabriella

Gyermekvédelmi felelős

Szakályné Balom Gyöngyi

Munkaközösség vez. (Báb)

Sivinger Mariann

Munkaközösség vez.( Környezeti nev.)

Pásztiné Ács Edit

Családi klub

Pásztiné Ács Edit, Sivinger Marianna

Alapítvány Kuratórium Elnök

Szakályné Balom Gyöngyi

Dajkák koordinátora

Hatos Ferencné

Munka és tűzvédelmi megbízott

Spirk Sándor

 

 1. 4. Tárgyi feltételek

 

 

 

Megnevezés

 

 

Elvégzett munkák

 

Eszköz gyarapodás

 

Tervezett munkák

 

Tervezett eszköz beszerzés

Karbantartás

Kisbér

Épületek, termek takarítása, játékok fertőtlenítése, udvari játékok selejtezése, tárolók takarítása

Hiányzó lambéria pótlása a Katica, Mókus csoportban, folyosón és tornateremben . Tornatermi folyosó ajzat burkolatának cseréje.

Tornaszoba eszközei bővültek, labdák, hullahopp karika, irányjelző nyilak.

 

Épület vízszigetelése, Külső szigetelés Katica és Méhecske csoport vizesblokk felújítása, egyben a szennyvízelvezetés megoldása utcafronti bekötéssel.

Edénypótlás.

 

Textília pótlás (terítők)

 

Konyhai badellák cseréje a főzőkonyhával közösen.

Hánta

Épület takarítása, játékok fertőtlenítése.

Kazánházba gázszivárgás jelző felszerelése

 

 Mosdó, folyosó javítása meszelése részlegesen.

Edénypótlás.

 

Konyhai badellák cseréje a főzőkonyhával közösen.

 

Textília pótlás (terítők )

Szakmai beszerzés

Kisbér- Hánta

 

 

 

 

Játékpótlás, karácsonyi ajándékozással egybekötve. Szakmai könyvek, gyermekkönyvek bővítése

 

Ábrázolási eszközök pótlása  szükség szerint

( alapítványi forrásból) Szülők nevelők báljának bevételéből udvari játék bővítés,

Működési berend.

Kisbér -Hánta

 

   

.

 Takarító eszközök pótlása

Laptop, projektor vásárlása, Diavetítő, magnó pótlás.

A tervezett karbantartás és felújítás feltétele, a költségvetésben elfogadott pénzeszközök biztosítása.

A tárgyi feltételek teljesítése az óvoda költségvetéséből és a pályázati lehetőségekből

 ( a részvétel eredményességétől) függ.

 

 1. Vezetői terv
 1. 1. Vezetés fejlesztés, külső kommunikáció fejlesztése.

– Kiemelt rendezvényeinkről, eseményekről újságcikk megjelentetése a Hírlevélben és az 

  óvoda honlapján

– A fenntartó önkormányzat Polgármesterével  a képviselő – testület tagjaival az óvodában

  folyó nevelő munka megismertetése. Rendezvényeinkre, óvodai programjainkra meghívjuk

  őket.

– A Pillangó csoport új óvodapedagógusával ( Gyakornok ) a Pedagógiai program,

   hagyományaink, szokásaink megismertetése, beilleszkedésének segítése.

– Gyermekrajzok beküldése az Óvodai nevelés c. lapba. ( Ahol többségben nagycsoportosok

   vannak.

– Az óvoda Honlapjának  havi frissítése.

         Felelős:  –  Minden óvodapedagógus

                        –  intézményvezető

 

 1. 2. Szervezet fejlesztése

 

 • Hatékony nevelőtestületi kommunikáció.
  • ( minden hónap első keddjén óvónői megbeszélés )
  • E-mail-on értesítés a váratlan eseményekről
 • Technikai dolgozók folyamatos tájékoztatása, az óvodai feladatokról, szervezési munkákról. ( E-mai-on is )
 • Új dolgozó beilleszkedésének segítése, munkájának koordinálása, mentorálása.
 • Mentor: Krebsz Józsefné
 • Globális tájékozottság, gondolkodásmód fejlesztése pedagógus kör létrehozása.

            Feladat: A nevelőtestület tagjai folyamatosan kövessék  a törvényi változásokat,

                         Alkalmazzák az internetes információ közlést, e-mail-en is kommunikáljanak

 • Egyenletes terhelés a munkatársak között.
 • Aktív bekapcsolódás a város társadalmi életébe. Kulturális programjaiba.

                       Városi ünnepeken aktív részvétel ( alkalmazotti közösség )

 

                  o Kollektív kirándulás ( Dinnyés, Nádasdi vár, Várpalota vár )

 

  A város programjain aktív részvétel ( gyerekekkel )

 

 1. Autó mentes nap 2015. 9.22.  Nagycsoportosok, óvodapedagógusok
 2. Idősek napja: Méhecske csoport
 3. Városi Karácsony : Mackó csoport
 4. Városi farsang Süni csoport
 5. Anyák napja: Aranyhal csoport
 6. Pedagógus Nap: Süni csoport
 7. Kisbéri napok, városi gyereknap: Minden óvodapedagógus
 1. 3. Belső képzés szervezése

 

☺ Nevelési értekezleten a BECS csoport bemutatja munkáját, elvárásrendszer már elkészült

      kidolgozott formáját.

 

☺ Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusa tájékoztatója a gyermekek fejlesztési lehetőségéről

 

☺ Nagycsoportosok hatékony, eredményes felkészítése az iskolára.

      Folyamatos konzultáció a fejlesztőpedagógussal, logopédussal

      Felelős: minden óvodapedagógus ahol nagycsoportos korú gyermek van a csoportban

 

☺  Dajkák feladatainak felelevenítése, továbbképzés

 

☺  Tehetséggondozás lehetőségei ( első fél évben felkutatni a tehetséges gyermekeket és

      keresni a lehetőséget fejlesztésükre )

 

☺  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. Pedagógus II. fokozatba

      Lépéshez kiadvány megismerése

☺  Tanfelügyeleti és Önértékelési kézikönyvek megismerése

 

 1. Nevelőmunka koordinálása

A munkaközösség vezetők bevonásával a nevelőtestület egységének erősítése.

A minősítésre váró pedagógusok segítése. Az SNI-s és BTMN-es gyerekek fejlesztése a pedagógiai  asszisztensek  segítésével.

 

 1. 5. 2015 -2016-os nevelési év működési rendje

 

A nevelési év 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart. Az új gyermekek szeptember 15-től jöhetnek óvodába ezután folyamatosan, amikor a 3. életévüket betöltötték.  Fogadjuk a 2, 5 éves gyerekeket is akiknek az édesanyja dolgozik, a törvénynek megfelelően.

A beszoktatás időtartama 1 hét. A beszoktatás rendje, a már kialakult szabályok szerint történik.

 

Megnevezés

Időpont

Megjegyzés

Értekezletek

 

 

Szülői értekezlet az új kicsiknek

Évnyitó nevelőtestületi ért.

Munkatársi értekezlet Kisbér

Szülői Szerv. értekezlet

Félévi Szülői értekezlet

 2015. augusztus 25.

2015. szeptember 10.

2015. szeptember 10.

2015 szeptember 17

2016. január

 

Kisbér

Kisbér- Hánta

Nevelés nélküli munkanapok

 

 

 Nevelőtestületi értekezlet

( nevelés nélküli munkanap)

 

 

 

Féléves nev. értekezlet

 

 

Nevelőtestületi értekezlet

( nevelés nélküli munkanap)

 

 

Évzáró nev. értekezlet

2015. október 27.

 

 

 

 

2016. Január 5.

 

 

2016 Március 24.

 

 

2016. június  22.

Téma:

Az elmúlt időszak eseményeinek megbeszélése.

Kidolgozott Pedagógus, vezetői és Intézményi elvárások bemutatása:

Felelős: Csőréné L. Edit és a BECS csoport tagjai

Az elmúlt fél év értékelése, nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatra küldésének megbeszélése.

Felelős: Csőréné L. Edit

Belső kommunikáció fejlesztése, továbbképzés tapasztalatai.Előttünk álló feladatok pontosítása

Felelős: Csőréné L. Edit

Nevelési év értékelése, következő év előkészítése, nyári terv elkészítése

Részleges nyitva tartás

 

 

Iskolai őszi szünet

2015. 10. 22-11. 02.-ig

 Díszítés. Készülődés Márton napra. Nevelési értekezlet

Iskolai tavaszi szünet

2016 03. 24- 03. 29-ig

Készülődés a Szent György

Napra

Nyilvános ünnepségek, nyílt

napok

 

 

Beszoktatás ideje

Márton nap

 

Farsangi bál( Szülők nevelők bálja )

Tavaszi nyílt hét

Föld Napja

Szent György nap

Anyák napja

Évzáró

Folyamatos

2015. november 11.

 

2016. február 6.

 

2016. április 18-22-ig

2016. április 20.

2016. április. 21.

2016. május 2.

2016. május 27.

Szülőkkel, közös programok, ünnepek.

Felelős: Mókus  csop.

Felelős: minden dolgozó

 

Felelős: minden dolgozó

 

 Báb munkaközösség

Zártkörű rendezvények

 

 

Mikulás

Karácsony

Bábelőadások

 

Március 15.

Húsvét

Madarak fák napja

 

Egészségnap

Gyermeknap

2015. 12. 04

2015. 12. 18.

2015 október

2015 december

 

2016 május

 

2016 június

2016 június

Felelős: minden dolgozó

 

Felelős: Báb munkaközösség

 

 

Felelős: Méhecske csoport

 

Felelős: Katica csoport

Felelős: intézményvezető

Zárva tartás

 

 

Iskolai téli szünet

Nyári karbantartás, felújítás

2015. 12.19 – 2016.01.04

2016. július 4 hét

 

Előrejelzés 20016-2017-es nevelési évre

Tanévnyitó nevelési értekezlet

 

2016. augusztus 25.

 

Felelős: Csőréné Ladányi Edit intézmény vezető Gurdonné Janó Gabriella vez. hely.

Esemény terv-naptár

Augusztus

 • Közös szülői értekezlet az új óvodásoknak 2015-2016-os. nevelési év feladatainak ismertetése, Házirend, Szülői Szervezet tagjainak megválasztása.

Szeptember

 • Tanévnyitó nevelői és alkalmazotti értekezlet.
 • Pedagógus bérek elkészítése a törvény szerint
 • Tűz és munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás megtartása.

        Felelős:  Tűzvédelmi megbízott: Spirk Sándor

 • Pedagógus igazolvány érvényesítése
 • Csoportnaplók megnyitása a gyerekek fejlődési lapjának megnyitása.
 • Logopédus, fejlesztő pedagógus felmérése

Október 

 • Gyermekvédelmi felelősök felmérő munkája
 • Szülői Szervezet tagjainak megbeszélése, munkatervkészítés
 • Családsegítő munkatársakkal kapcsolat felvétel
 • Védőnő egészségügyi, tisztasági vizsgálata
 • Óvó nénik látogatása az iskolába ( régi óvodások figyelemmel kísérése).
 • Statisztika elkészítése
 • Állatok világnapja megünneplése

November

 • Szülőkkel munkadélután szervezése
 • November 11. Márton nap megszervezése ( iskolások meghívása )
 • Nyugdíjasaink meghívása
 • Következő év bér és dologi költségvetés elkészítéséhez adatszolgáltatás

December

 • Mikulás, Advent időszaka- készülődés, várakozás, ajándékkészítés
 • Mézeskalács sütés a csoportokban
 • Karácsony megünneplése minden csoportban.

Január

 • Éves szabadságok kiszámítása
 • Átsorolások elkészítése béremelés esetén
 • Soros lépések figyelemmel kisérése
 • Iskola érettségi vizsgálatra küldendő gyerekek nevelési tanácsadóhoz irányítása

Február

 • Farsang
 • Szülő-óvoda bál megszervezése, bevétel a csoportok fejlesztésére

Március

 • Március 15-e megünneplése minden csoportban
 • Iskolaérettségi szakvélemények kiadása
 • Utazási kedvezményhez igazolványok érvényesítése (50% kedvezményre jog.)
 • Tanító nénikkel közös szülői értekezlet

Április

 • Tavaszi nyílt hét megszervezése-tartása
 • Szent György napi vásár
 • Húsvéti szokások, tavaszvárás
 • Nyári zárás idejének meghatározása, szülők értesítése
 • Karbantartási munkák megtervezése
 • Föld napjának megünneplése szülőkkel közösen

Május

 • Víz világnapjának megünneplése, egészség nap
 • Óvodai beiratkozás
 • A nagycsoportosok látogatása az iskolába
 • Úszásoktatás szervezése
 • Anyák napja, évzáró ünnep
 • Szabadságolási terv elkészítése
 • Nyári időszak nevelési tervének elkészítése

Június

 • Ismerkedés a tanító nénikkel, közös program szervezése

 

 

 

 

 

 1. 6. Ellenőrzés, értékelés

 

Az ellenőrzés területei

Ellenőrzésre jogosult személyek

Teljes működés

Pedagógiai munka

Udvari élet, nyári élet

Gyermekvédelmi felelős munkája

Egészség és környezet véd.nevelés

Munka és tűzvédelem

Gyermekvédelmi feladatok ellátása

intézményvezető

intézményvezető, int vez. helyettes

intézményvezető, int.vez..helyettes

int.vez. helyettes

intézményvez. int.vez.helyettes

int. vez.helyettes

gyermekvédelmi megbízott

 

Óvodapedagógusok, dajkák munkájának ellenőrzése

 

Ellenőrzés területe

Célja

Ideje

Módszer

Gondozás, higiénia

Szabályok betartása

folyamatos

Megfigyelés

Nevelőmunka

Adminisztráció

( csoportnapló, felvételi és mulasztási napló)

Pontos átlátható munkavégzés

Gyermekek fejlettségének nyomonkövetése, összevetése

A Pedagógiai program-ban megh.célokkal

2015. 11.

2016. 01.

2015. 05.

 

Csoportlátogatás

Dokumentumelemzés

 

Pedagógiai munka

Fejl. lapok,

értékelés

 

2016. 01.

2016. 05.

Dokumentum elemzés

Ünnepek,rendezvények

 

aktuális

megfigyelés

Megbízások

Báb munkaközösség

Környezetvédelmi munkaközösség

 

2015. 12. hó

2016.  05.hó

Dokumentum elemzés. Tapasztalatok az év végi értékelésben.Megfigyelés

Környezet, higiénia rendezettség(udvar épület)

Munkafegyelem

Eszközök óvása

 

Balesetvédelem betartása

Szülőkkel való kapcsolatteremtés minősége.

Esztétikus környezet

 

Védelem

Év eleji szemle, utána folyamatos

 

Folyamatos

Januári szemle

Év végi szemle

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Megfigyelés

 

 

 

 

Értekezleteken részvétel megfigyelés

 

 

Ellenőrzés – értékelés.

 

Óvodapedagógus munkakörben dolgozók ellenőrzése

 

A Pedagógiai programban megfogalmazott feladatok folyamatos ellenőrzése.

A csoportnapló összhangban van-e a Pedagógiai programmal.

 • Beszoktatás

Ellenőrzés időpontja: szeptember-október ill. év közben folyamatosan

               –    Nagycsoportosok hatékony, eredményes felkészítése.

–     Egyéni fejlődési lapok ellenőrzése

Ellenőrzés időpontja: 2015 december-2016 január hónapban minden csoportban a nagycsoportos gyerekekre kiterjedően.

 • Étkezési szokások, étkezési kultúra kialakítása, nyugalmas légkör megteremtése.

Ellenőrzés időpontja: A vezető heti csoportlátogatása

 

Ellenőrzés dokumentumai:

 • vezetői feljegyzés

Értékelés célja:

A helyzetkép megállapítás alapján történő megerősítés, illetve a hibák feltárása és szükséges változtatás.

 

Értékelés formája:

 • Azonos munkakörbe dolgozók körében
 • Egy csoportban dolgozók körében.

Értékelés módja:

 • Önértékelés
 • vezetői értékelés

Az értékelés dokumentuma

 • vezetői feljegyzés

Dajka munkakörben dolgozók ellenőrzése.

 

A munkaköri leírás szerint

 

 • gyerekek közötti munka minőségi ellátása
 • igényesség önmagukkal szemben mind megjelenésben, (munkaruha higiéniája) biztonságban szeretetben nyugalmat árasztó légkörben nevelkedjenek a gyerekek.
 • a dajka viselkedése, hangneme a gyerekek között
 • csoportszoba, mosdók, öltözők óvoda helyiségeinek, tisztaságának ellenőrzése
 • munkafegyelem
 • munkatársakkal való munkatársi viszony

Ellenőrzés időpontja: Kötött idő előre megbeszélt időpontban november, január, május hónapokban a csoportlátogatás alkalmával, ill, folyamatos.

Értékelés: munkatársi értekezleten évi két alkalommal.

Értékelés dokumentumai: Vezetői feljegyzés.

 

 

Az étkeztetésben dolgozó alkalmazottak ellenőrzése.

 

Konyhalányok

Munkaköri leírás szerint, váratlan, nem meghatározott időpontban.

 

 • konyha munkaruha higiéniája
 • munkafegyelem
 • eszközök óvása
 • ételek maradéktalan elosztása a csoport létszám szerint
 • HAACP rendszer betartása vele járó dokumentumok vezetése

Értékelés:  két konyhalány  jelenlétében

Értékelés dokumentumai:

– Vezetői feljegyzés

            –  éves összegző értékelés munkatársi értekezleten

 

 1. Pedagógiai terv

 

A Pedagógiai  program alapján folytatjuk munkánkat. Az elmúlt évhez hasonlóan dolgozunk a csoportnaplóban.

Éves tervet készítünk. Elkészítési határidő:  2015 október 1.

A terv tartalmazza: ( csoport összetételét figyelembe véve)

            – a Pedagógiai program szerint a nevelés feladatait

            – óvodánk tevékenységi formáit       

Folytatjuk a gyermekek fejlődési lapját. Évi 2-3 bejegyzés.

A szülőket évi két alkalommal tájékoztatni kell gyermekük fejlődéséről, fogadóóra keretein belül. A szülő aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megtörtént.

Évi két alaklommal szülői értekezletet tartunk.

Egész évben folyamatosan feladatunk, fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek biztonságára, az egészséges életmódra, a gondozási feladatokra. Hátrányos és Halmozottan Hátrányos helyzetű gyerekek segítésére.

A munkaközösségek munkáját segítsék a kollégák aktív részvételükkel.

 

 1. 1. Ebben a nevelési évben kiemelt feladat
 • A Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend megismertetése a gyakornokkal, segítve a munkáját.

                     Felelősök: Csőréné Ladányi Edit

                      Mentor: Krebsz  Józsefné

 

 • Az egyéni fejlődési lap vezetése

                     Felelősök: óvodapedagógusok

 

Fejlődési lapon nyomon követjük, dokumentáljuk fejlődésüket.

A szakvélemények és a mérés alapján egyénre szabott óvodapedagógiai nevelést alkalmazunk.  Az eltérő fejlődési ütemű gyerekek hatékony fejlődése érdekében a szakemberre szükség szerint konzultálunk.

Óvodapedagógiai módszerekkel segítünk megalapozni a csoport tagjaiban a másság elfogadását és az empatikus készség kialakítását. ( Fokozott figyelmet fordítunk az SNI és BTMN –es gyerekekre. )

 

 • BECS csoport elkészíti az Intézmény Önértékelési Szabályzatát

Tagok: Csehné Németh Ilona, Csőréné Ladányi Edit, Gurdonné Janó Gabriella, Pásztiné Ács Edit, Pisuth Tímea

 

 • Öt kolléga minősítésének megszervezése ( Csehné Németh Ilona, Homonnainé Jámbor Annamária, Morvai Attila Zoltánné, Pásztiné Ács Edit,

Szakályné Balom Gyöngyi )

 

   –     Szülői értekezletek hangulatának javítása, részvétel növelése.

 

   –   A Pedagógiai Szakszolgálat felmérése alapján a gyerekeket

        fejlesztő pedagógushoz, logopédushoz, pszichológushoz irányítjuk., nyomon

        követjük fejlődésüket.

 

 

 1. 2. Bábmunkaközösség éves munkaterv

Munkaközösség vezető: Sivinger Marianna

Munkaközösségünk tagjai: óvodapedagógusok

Munkaközösségünk célja: A szocializáció és környezeti nevelés szempontjából is különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, ezen tevékenységek között a bábjáték olyan tevékenységi forma, mely komplex jellegnél fogva alkalmas a művészeti nevelésre.

 • természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása
 • tapasztalatok gyűjtése
 • élmények újraélése, alkalmazása kreatív módon
 • a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat ) fejlesztése

Feladatunk: – az előadások előkészítése, megszervezése

 • díszletek készítése
 • próbák előadások megszervezése lebonyolítása.

A próbák időpontjait az előadásokhoz igazítjuk. A mesék kiválasztása az első közös megbeszélésen történik.

Előadás helyszíne: nevelői szoba, óvoda udvar, városi rendezvény helyszíne.

 

Előadások témája: Ősszel:       – Állatok világnapja

    Csukás István: A kelekótya kiskakas

 

                 Télen:        – Szutyejev: Sürgős levél

 

                 Tavasszal: – Szent György napi vásár: élőszereplős előadás

                                     Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj (magyar népmese)

 

A városi rendezvényeken felkérés esetén bábelőadást vállalunk.

Az óvodában működő Családi Klub tevékenységét évi két előadással színesítjük, őszi és mikulás napi bábjátékkal.

Kisebbségi önkormányzat által szervezett Mikulás napi ünnepségen felkérés esetén részt veszünk.

 

Családi klub munkaterve

2015-2016

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda ebben a nevelési évben is elindítja az immár 22 éve működő Családi Klubot.

A Klub célja: Az óvodáskorúnál kisebb gyerekek szülői kísérettel, havi rendszerességgel látogathatják az óvodát, alkalmanként két órahossza intervallumban ismerkedhetnek az óvodával. A hasonló korú gyerekek megtapasztalhatják az együttjátszás örömét, az ismeretlen helyzetekben való alkalmazkodást szüleik, családtagjaik megnyugtató jelenléte mellett.

 

A kötetlen játékon és ismerkedésen kívül minden alkalommal lehetőség van valamilyen kézműves tevékenység során apró ajándékkészítésre, amit hazavihetnek. A szülők is betekintést nyerhetnek az óvoda életébe, az óvónőkkel, védőnővel, egymással tapasztalatot cserélhetnek. A felnőttek közti „eszmecsere” is hasznos lehet, a kötetlen beszélgetéseken megismerhetik egymás gyermekneveléssel kapcsolatos problémáit, módszereket leshetnek el, illetve közvetlen tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy viszonyul gyermekük a többi gyermekhez. Hajlandó-e a játékot megosztani, alkalmazkodni bizonyos helyzetekben, élvezi-e hogy többen vannak, vagy visszahúzódik, esetleg fél a nagyobb társaságban. A rendszeresen járó apróságok számára az itt szerzett élmények vonzóvá tehetik az óvodai életet, így megkönnyítik a majdani beszoktatást.

 

Az érdeklődő családok a városi online Hírlevél útján, illetve a védőnői szolgálat közvetlen tájékoztatása alapján értesülnek a lehetőségről. Az első alkalommal éves tervet kapnak a résztvevők, amin a pontos időpontok mellett a program is szerepel.

 

A Családi Klub vezetői: Pásztiné Ács Edit óvónő

                                       Sivinger Marianna óvónő

                                       Cser Krisztina védőnő

 

Családi Klub 2015-2016

Időpont

Program

215           Szeptember 24. Csütörtök

16-18

Barkácsolás különböző terményekből            (gesztenye, dió, makk, burgonya,
sárgarépa, levél.)

2015                  Október 29. csütörtök

16-18

Márton-napi lámpások készítése, meghívás a hagyományos Márton-napi felvonulásra.

2015             November 12. szerda

16.30-kb.17

Libazsíros kenyér – uzsonna, Lámpás felvonulás.

2015             November 26. csütörtök

16-18

Adventi készülődés, ötlet-börze, mézeskalács sütés, díszítés, – kóstolás.

2015             December 10. csütörtök

16-16.30

Mikulás ünnepség, bábelőadás az óvoda Bábmunkaközösségének előadásában.

2016                     Január 28.   csütörtök

16-18

Farsangi készülődés, kalap, szemüveg, készítése fánk-, sütemény recept börze (lehet hozni bevált recepteket.)

2016                   Február 25. csütörtök

16-18

Húsvéti ötletek, technikák.Mintázás közösen készített só-liszt gyurmából

2016                   Március 31. csütörtök

16-18

Mintázás közösen készített só-liszt gyurmából

2016                     Április 21.   csütörtök

15-17

Szent-György napi program: Mesejáték az óvónők előadásában. Vásár – a csoportok által készített termékeken kívül lehet vásárolni perecet, Gyöngyszem ovis pólót.

2016                      Május 19.    csütörtök

16-18

Udvari játék, tornatermi eszközök megismerése. Közös ajándék készítés.

 

 1. Gyermekvédelmi munkaterv

 

A gyermekvédelmi munkaterv alapja

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata

– Gyermek jogairól szóló Nyilatkozat

– Egyezmény a Gyermek Jogairól

 Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatóságról szóló

 1. évi XXXI. törvény és a végrehajtáshoz kapcsolódó óvodára vonatkozó jogszabálya

Gyermekvédelmi tevékenységünk célja:

Preventív tevékenységünkkel a potenciálisan veszélyeztetettek kiemelt segítése a veszélyeztetettség elhárítása érdekében.

 

Feladatok:

 1. A hátrányos és veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása a fenntartó által küldött lista alapján.
 2. A testi, érzelmi elhanyagoltság, veszélyeztetés megelőzése.
 3. Szükséges esetben jelzés a családsegítő felé.
 4. Szülő és gyermek kapcsolatának megerősítése pedagógiai segítséggel.
 5. Egyéni bánásmód figyelembe vételével, hátrányos helyzet enyhítése.

Koordinációs feladatok

 1. Szükség esetén teljes vagy részleges nevelőtestületi megbeszélés kezdeményezése.

Kapcsolattartás a nevelőtestületen kívül:

 1. A jó kapcsolat erősítése a gyermekorvossal, védőnővel.
 2. jó kapcsolattartás kialakítása a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű óvodások

                 családjával.

 1. Diszkrét segítségnyújtás a szülőknek, akik nem szívesen tárják fel problémáikat.
 2. Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Pedagógiai szakszolgálattal.
 3. Részvétel a Családsegítő Központ esetmegbeszélésein.

Kapcsolattartás a nevelőtestületen belül:  

 1. Családlátogatások a csoportvezető óvónővel.
 2. Figyelemmel kísérjük a nyilvántartásba vett veszélyeztetett gyermekek

            sorsát a megtett pedagógiai intézkedéseket.

 

 1. 1. A rászorulók ingyenes étkeztetésének megszervezése

– Szülők tájékoztatása

       Határidő: Évnyitó szülői értekezlet

       Felelős: Csőréné Ladányi Edit

–  Az igazolások begyűjtése, folyamatos nyilvántartása

      Határidő: Szülőktől függő, folyamatos

      Felelős: Csőréné Ladányi Edit

 

 1. Környezeti nevelés munkaközösség éves munkaterve

 

Környezeti nevelés munkaközösség  munkaterve

2015-2016

 

Munkaközösség vezető: Pásztiné Ács Edit

 

A munkaközösség tagjai: Pásztiné Ács Edit

                                          Morvai Attiláné   

                                          Sivinger Marianna

                                          Vargáné Tóth Ildikó

 

Óvodánk 2011 szeptemberétől rendelkezik a Zöld Óvoda címmel, és 2014-es sikeres pályázatunknak köszönhetően három évre újra elnyertük ezt a címet. Ennek megfelelően óvodánkban kiemelt feladat a környezettudatos életmódra nevelés. A fenntarthatóság jegyében olyan kompetenciák megalapozására, elkötelezettség kialakítására törekszünk, amelynek eredményeképpen természetessé válik a felnövekvő nemzedékben a tudatos környezetvédelem. Az óvodáskorban kapott minta, környezeti attitűd alapján kialakult értékrend rögzül, a szokások, szemléletmód egy életen át végigkísérheti az embert. 

Nevelőtestületünk törekszik arra, hogy ökológiai szemlélettel, egészséges, környezettudatos életmóddal, nevelőmunkával követendő mintát közvetítsen, és ezt a segítő munkatársaktól (dajkák, konyhai dolgozók) is elvárjuk.

Célunk: a gyerekek környezeti kultúrájának megalapozása, a környezet megbecsülésén, rendben tartásán keresztül pozitív érzelmi kötődés kialakítása, a környezetre figyelő, azt szerető, óvó magatartási, cselekvési, fogyasztói szokások megalapozása, a környezet- és természetbarát érzelmek, az egészségtudatos életforma igényének kialakítása. Munkaközösségünk havonta egy alkalommal megbeszélést tart az aktuális feladatok elosztásáról és koordinálásáról. A nevelőtestület többi tagja felé a tájékoztatás a nevelőtestületi üléseken szóban történik, a dajkák feladatait a csoportban dolgozó óvónők határozzák meg. A nagyobb közös programok előtt írásos anyagot kap minden csoport az aktuális felelőstől. Figyelünk arra, hogy az óvoda eszközrendszerét környezetért felelős életvitelnek megfelelően (növény és állatvédelem, újrahasznosítás, energiatakarékosság feltételei stb.) alakítsuk. A pedagógusok részére szakkönyvek, a csoportok részére természetkönyvek készletének bővítésérére teszünk javaslatot.

Az előző nevelési évben bővült a technikai eszköztárunk, így laptop és projektor segítségével a csoportokban folyó pedagógiai munkát színesebbé lehet tenni. A nevelőtestület részére felhasználói ajánlást dolgoz ki munkacsoportunk, környezetismereti témakörökben.

Az országos kampányokhoz lehetőség szerint csatlakozunk. Elsőként az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányához kapcsolódva szervezünk workshopot, amellyel segítünk népszerűsíteni a hulladék újrahasznosítást, ezáltal a környezettudatos szemléletmód minél több ember számára természetessé válhat.

Az óvodai környezeti neveléssel összefüggő feladatok

 
 

Feladat

Időpont

Melyik csoport

Ki a felelős

 

Környezettudatos nevelési terv készítése

szept.15.

Minden csoport

óvodapedagógus

 

Autómenetes Nap

szept.22.

Nagycsoportosok

óvodavezető

 

Papírgyűjtés

szeptember április

Mindenki

óvodapedagógus

 

Használt elem gyűjtés

Folyamatosan

Mindenki

Mindenki

 

Komposztálás

Folyamatosan

Mindenki

Dajkák

 

Gyümölcsnap

hetente

csoportonként

óvodapedagógus

 

Egészségnap

június

Minden csoport

Katica csoport

 

Sportnap

június

Minden csoport

Katicacsoport 

 

Kerékpáros ügyességi versenyek

szeptember május

Minden csoport

Mókus csoport

 

Szelektív hulladékgyűjtés

Folyamatosan

mindenki

Mindenki

 

Fa választás

szeptember

csoportonként

óvodapedagógus

 

Állatok világnapja

okt.4.-e hete

Minden csoport

óvodapedagógus

 

Európai Hulladékcsökkentési Hét

nov.21-29

Minden csoport

óvodapedagógus

 

Víz világnapja

márc.22.-e hete

csoportonként

óvodapedagógus

 

Föld napja

április 22

Minden csoport

óvodavezető

 

Madarak-fák napja

május 10

Minden csoport

Méhecske 

 

Élményszerző kirándulások

évente több

csoportonként

óvodapedagógus

 

Séták

hetente

csoportonként

óvodapedagógus

 
         

 

 1. Munka és tűzvédelem

Éves munka és Tűzvédelmi terv

Cél: Biztonságos és balesetmentes óvodai élet

Koordinátor: Gurdonné Janó Gabriella intézményvezető helyettes

Tevékenység / feladat

Részfeladatok

Határidő

Felelős

Megjegyz.

1. Éves munkavédelmi és

Egészségügyi intézkedési terv elkészítése

 

2015. 09.

Spirk Sándor

 

2. Munkavédelmi oktatás megtartása az óvodában dolgozóknak

Jegyzőkönyv készítése, melyet minden dolgozó aláírásával igazol.

2015. 09.10.

megbízott

 

3. Munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás megtartása a gyerekeknek csoportonként.

Oktatás anyagának elkészítése, igazodva a gyerekcsoport életkorához.

2015. 11.

megbízott

Oktatás

mikéntjét

 rögzíteni

4. Év eleji munkavédelmi szemle megtartása az óvoda épületében és az udvarban.

Tapasztalatok jegyzőkönyvben való rögzítése. Intézkedések megtétele, a feladatok elvégzéséért felelősök megjelölése.

 

 

2015.10.13.

megbízott

Felelősök

Óvodavezető

Csop.vez.,

dajkák

5. Tűzriadó gyakorlat megtartása

Menekülési útvonal tanulmányozása minden dolgozónak

Váratlan időpontban

2015. 11.

megbízott

 

6. Félévi munkavédelmi szemle megtart

Jegyzőkönyv készítése

Intézkedések megtétele, felelősök megjelölése

2016.01. 30.

Megbízott

 

 

7. Év végi munkavédelmi szemle megtartása

 

Jegyzőkönyv készítése.

Intézkedések megtétele.

2016.06.

Megbízott

 

8. Éves értékelés elkészítése

Egész éves tapasztalatok összegzése, nevelőtestületi, ill. munkatársi

értekezleten a dolgozók tájékoztatása.

2016. 06

megbízott

Elvégzett és tervezett feladatok.

 1. Kapcsolatok

 

 1. 1. Szülőkkel – SZSZ együttműködési terv. 1. sz.melléklet.
 2. 2. Petőfi S. Ált .Iskola – együttműködési terv. 2. sz.melléklet

 

 1. 3. Doktornő, védőnő.

A doktornő évi egy alkalommal vizsgálja a gyerekeket.

A védőnő alkalmanként, hívásra látogatja a csoportokat.

Tisztasági, egészségügyi vizsgálatot  végez.

 

 1. 5. Alapítvány Kuratóriumával.

 

Minden dolgozó feladata, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának szórólapjait széles körben terjessze. Az óvodapedagógusok feladata az  alapítvány támogatásával   programokat szervezzenek.

Alapítványunk Közalapítvány, adóigazolást tud kiadni.

Alapítvány céljainak megfelelően a támogatást, eszközök gyarapítására, kulturális programok stb. támogatására használjuk fel.