Házirend

 

A Házirend célja:

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

 

A házirendben meghatározottakat a jogszabálynak megfelelően határoztuk meg, melyek a következők:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény.

2012.évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény módosításáról.

229/2012. ( VIII..31) EMMI  rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.

 

Az intézmény adatai: Kisbéri Gyöngyszem Óvoda

                                      2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.

                                     Telefon, fax: +36 34 354 043

  http://kisberigyongyszemovi.hu/

 

Intézmény nyitva tartása:

 

Kisbér:

Hétfőtől péntekig 630– 17-ig tart nyitva. 630– 730-ig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek és 16 -17-ig is összevont csoportban vannak hazamenetelig.

 

Hánta, Kossuth Lajos utca 53.

Telefon: +36 34 352 336

630-tól 1630-ig tart nyitva.

.

 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Kisbér Város Önkormányzata képviselő- testülete 2870 Kisbér, Széchenyi utca .2.

                                                                               

Intézményvezető:                   Csőréné Ladányi Edit

Intézményvezető helyettes:    Gurdonné Janó Gabriella

Az óvoda gyermekorvosa:     dr. Csont Anna           Tel: +36 34 352 938

Az óvoda védőnője:               Cser Krisztina

Gyermekvédelmi felelős:       Szakályné Balom Gyöngyi

 

A gyermekek jogai

 

A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Joga, hogy az óvodában családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja. Ugyanakkor a gyermek viselkedésével nem veszélyeztetheti saját illetve társai és az óvoda alkalmazottainak testi épségét.

 1. Az óvoda a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben válik tankötelezetté, amikor augusztus 31-ig a 6. életévét betöltötte, s a szülők és az óvónők egyező vélemény szerint alkalmas az iskolai életre.

A gyermek legkésőbb 8 éves koráig vehet részt az óvodai nevelésben, a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.

 1. A gyermek abban az évben, amelyben a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 2. 3. Azok a 2.5 életévüket betöltött, szobatiszta gyerekek, akik a kötelező oltást megkapták, egészségesek, óvodába felvehetők.
 3. 4. A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
 4. Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel, a munkanapok igazodnak az országos munka-és ünnepnapokhoz. Ettől a fenntartó engedélyével térhet el az intézmény, mely változásról a szülőket kiírással és szóban is tájékoztatjuk.
 5. Az óvoda a törvényi lehetőségeknek megfelelően 5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe. Ennek időpontjáról 7 nappal előtte értesítjük a szülőket. A nevelés nélküli munkanapokat nevelési értekezletekre, az óvodapedagógusok továbbképzésére fordítjuk.
 6. Óvodánk 8 csoporttal működik / Kisbéren 7, Hántán 1/ azonos és vegyes életkori összetételben.
 7. Az óvodai beíratás május hónapban történik, melynek pontos időpontjáról a faliújságon, helyi újságon keresztül értesítjük a szülőket.
 8. Az óvodában csoportonként két óvodapedagógus és egy dajka néni látja el a gyermekek nevelését, gondozását.

A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő személyesen adja át az óvónőnek vagy a dajka néninek, mert amennyiben ő nem tud a gyermek jelenlétéről, felelősséget nem vállalhat érte.

 1. Ha a szülőn kívül más rokon vagy ismerős viszi haza a gyermeket, erről az óvónőt tájékoztatni kell. Kiskorú gyermek kapjon a szülőtől meghatalmazást, hogy elvihesse a gyermeket az óvodából.

Egyedül járó gyermek csak a szülő írásos engedélyével mehet haza. A válófélben lévő- vagy elvált szülők gyermekét csak gyámügy által kiadott határozatban megfogalmazottak alapján adhatjuk ki.    

 1. Az óvodai tevékenységek zavartalan szervezése érdekében kérjük, a gyermeket legkésőbb 830-ig behozni, ebéd után 1230 órától, vagy uzsonna után 3 órától hazavinni. Ha a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, a kapun kifüggesztett cédulán tájékoztatjuk a szülőt a gyermek hollétéről.
 2. A gyermek betegség miatti hiányzását kérjük reggel 8 óráig bejelenteni.

Egyéb ok miatti hiányzást előző nap 11.30 óráig kérjük jelezni. Csak az időben bejelentett hiányzás esetén tudjuk a gyermeket kihúzni a főzési nyersanyag kiadása miatt.

A gyermek távollét utáni érkezését is kérjük jelezni.

 1. Amennyiben a Szülő a gyermek távollétét nem jelzi és nem igazolja a hiányzást, igazolatlan hiányzásnak vesszük. A hiányzást a jegyzőnek kötelesek vagyunk jelezni.
 2. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy utcai cipőben ne lépjenek a csoportszobába. A beszoktatási időben kérjük hozzanak papucsot magukkal.
 3. A gyermek, személyes tárgyait az óvodába behozhatja. Ezekért a tárgyakért azonban az intézmény nem vállal felelősséget.
 4. Az óvodában a nyári nagytakarítás ideje július-augusztus hónapban 4 hét, Hántán július-augusztus hónapban 4 hét.

Karácsony és Újév közti időben szintén zárva tartunk. Ezen idő alatt az intézmény gyermeket nem fogad. A nyári zárva tartás időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket.

 1. Az óvodában folyó nevelőmunkáról az év folyamán 2 alkalommal szeptemberben és januárban szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket. 2 alkalommal fogadó órát tartunk.
 2. Óvodánkban igény szerint hittan, angol és német oktatás vehető igénybe.
 3. Intézményünkben Szülői Szervezet működik, melynek csoportonként 3-4 fő választott tagja van, elnököt maguk közül választanak. A szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, pedagógiai munka eredményességét.

A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, illetve ezen ügyek tárgyalásakor tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten.(A gyermekek nagyobb csoportja alatt egy óvodai csoport értendő)

 

Étkezésről

 

 1. Az óvodában a gyermekek térítési napi háromszori étkezésben részesülnek. A tervezett étlapot a faliújságon kifüggesztjük.

Az étkezések időpontja:

                                    Tízórai             830-915  óra között

                                    Ebéd               12-1230 óra között

                                    Uzsonna          1430-15 óráig.

 

A gyermek családjának anyagi helyzetétől függően, törvényi rendelkezés szerint ingyenes étkezésben részesülhet. A szülőnek igénylőlapot kell kitölteni a normatív kedvezmény igényléséhez. Ingyenes még aki:

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Tartósan beteg, vagy olyan családban él, ahol tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

Három vagy több gyerekes családban él.

Nevelésbe vették.

 1. Kérjük, a gyermeknek otthonról ne hozzanak ennivalót, kivéve, ha nagyon korán érkezik.

Édességet, rágcsálni valót különösen ne! Kivétel cukorbeteg, liszt érzékeny, tej allergiás gyermek. ( Szakorvosi igazolással.)

 1. Az étkezési térítési díj összegét évente a képviselő testület állapítja meg. A térítési díj befizetése minden hónap 10-12 körül történik, melynek időpontjáról a faliújságon kifüggesztett hirdetményen keresztül értesítjük a szülőket. A térítési díj befizetése egész hónapra előre történik, a hiányzásokat a következő hónapban vonjuk le.

 

Egészségmegőrzés, óvó, védő intézkedések

 

23.A gyermekek egészséges életmódra való nevelése érdekében az időjárástól függően minden nap levegőre visszük.

Kérjük ennek érdekében megfelelő ruházattal lássák el gyermeküket. Ügyeljenek a réteges öltözködésre, hogy az időjárásnak megfelelően öltöztethessük az óvodában a gyermekeket.

 1. A csoportszobába lépéshez kérjük váltócipőt hozzanak gyermeküknek!

A délutáni pihenéshez pizsamát, paplan huzatot, alátétnek kis plédet kérünk.

A gyermeknek biztosítsanak váltóruhát is ( nadrág, póló, zokni, alsónemű).

Fogmosó felszerelésre, törölközőre is szükség van.

Testnevelés tevékenységhez rövid ujjú pólót, rövidnadrágot, gumitalpú cipőt kérünk, tornazsákban elhelyezve.

 1. A gyermekek egészségmegőrzésének érdekében a védőnő alkalmanként látogatja, a gyermekorvos évi egy alkalommal vizsgálja a gyermekeket.
 2. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!

A gyermek betegségét az óvodában kérjük bejelenteni, gyógyulásáról orvosi igazolást hozni.

A gyermekcsoport fertőzés elleni védelme érdekében kérjük, szíveskedjenek a gyermeket az óvónő jelzésére orvoshoz vinni. Ha lázas a gyermek az óvónő megkezdi a láz csillapítását, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén is értesíti a szülőt.

A gyermeknek az óvodában otthonról beküldött gyógyszert nem adhatunk!

Óvodánkban hetente egy alkalommal zöldség-gyümölcs napot tartunk a szülők segítségével.

 1. A gyermekek délutáni pihenőjéhez használt ágynemű, pizsama lehúzása 3 hetente pénteken történik, melyet kérünk hétfőn kimosva visszahozni.

A törölközőt hetente kérjük mosásra haza vinni.

 1. A gyermekek testi épségéért a felügyeletét ellátó felnőttek a felelősek, ezért felügyelet nélkül soha nem hagyjuk őket. Biztonságuk érdekében minden alkalommal az utcai kisajtó reteszét bezárjuk.
 2. Egyes tevékenységeknél eszközhasználatnál felhívjuk a gyermek figyelmét a balesetveszélyre. A meghibásodott, balesetveszélyes tárgyakat eltávolítjuk a gyermekek környezetéből.
 3. Baleset bekövetkezése esetén a gyermeket saját óvónője elsősegélyben részesíti, sürgős esetben orvoshoz viszi, illetve ápolja a mentő megérkezéséig. Ezt követően értesíti a gyermek szüleit.

Azokon a kirándulásokon, programokon, amikor a csoport valamilyen közlekedési eszközt vesz igénybe (vonat, busz, lovas kocsi kerékpár, hajó) a gyermek csak a szülő írásos hozzájárulásával vihető el és a kirándulásról értesíteni kell az óvoda vezetőjét.

 1. Takarítási munkálatokat csak a gyermekek távollétében végezzük, a tisztítószereket elzártan tároljuk.
 2. Forró ételt a gyermekek közé vinni tilos!
 3. Amíg az épületben gyermek tartózkodik, az ajtókat kulcsra zárni nem szabad.
 4. Tűz és bombariadó esetén az intézmény vezetője intézkedik a hatóság értesítéséről, az épület kiürítéséről, a gyermekek biztonságba helyezéséről.
 5. Az intézmény gyermekvédelmi felelőse: Szakályné Balom Gyöngyi

Összefogja az óvodában a gyermekvédelmi munkát és rendszeres kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálat munkatársaival.

 1. Óvodánk alapítványának neve Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért.

Az alapítványra befolyt összeget a gyermekek fejlesztésére, kirándulások támogatására fordítjuk.

A szülők jogai

A szülőt megilleti a nevelési intézmény megválasztásának joga.

A szülő joga igényelni, hogy az óvoda Pedagógiai programjában és tevékenységében a hit és vallásoktatást lehetővé tegye.

A szülők joga, hogy

 • megismerje az óvoda Pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
 • a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
 • az intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon
 • kezdeményezze a szülői szervezet az óvodaszék létrehozását és részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában.
 • részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, az intézmény irányításában.

 

A szülők kötelessége

 •  gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 • biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.
 • figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit és megoldjon ehhez minden tőle elvárható segítséget.
 • rendszeresen kapcsolatot tartson gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre a szükséges tájékoztatást megadja.
 • elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének,  a közösségi élet és magatartási szabályainak elsajátítását.
 • megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
 • tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.

A család és az óvoda közös elveinek kialakítására.

Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, legyenek képesek alkalmazkodni. A konfliktust ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Kapcsolattartás, együttműködés a nevelőkkel

 Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

Komolyabb probléma, konfliktus esetén keressék fel az óvónőt illetve az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

Az együttműködésre alkalmas fórumok:

 • szülői értekezletek
 • munkadélutánok
 • az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések
 • fogadó órák
 • közös rendezvények

Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

Pedagógiai munka az óvodában

Az intézmény a Helyi Pedagógiai Program szerint dolgozik, melynek rövidített változatát a beiratkozáskor minden szülőnek odaadjuk. A teljes terjedelmében az óvoda titkár irodájában megtalálható. Ugyanitt  az SZMSZ, házirend is a szülők rendelkezésére áll.

A www.kisberigyongyszemovi.hu oldalon elérhetők a nyilvános dokumentumok, az óvoda programjai, aktuális eseményei, hirdetményei.

Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok

 „Idegenek”az óvoda épületében az óvodavezető engedélyével tartózkodhatnak.

Az óvodából való távozás kívánatos módja: a gyermekek játékukat tegyék a helyére, majd köszönjenek el társaiktól, óvó nénijüktől. Ne várakoztassák meg szüleiket, ne szaladgáljanak vissza a csoportba. Az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a még ott lévő gyermekeket maradéktalanul elláthassa. Az óvoda udvarát a szülők nem használhatják játszótérként. Amikor megérkeznek gyermekükért, köszönés után kérjük elhagyni az óvoda udvarát, mert az óvodapedagógus számára áttekinthetetlenné válik, a felelősséget már nem vállaljuk a gyerekért.

Ügynökök, árusok meghatározott időben és helyen (az óvoda mindennapi életét nem zavarva) tartózkodhatnak.

Reklám jellegű tevékenységet csak a vezetői engedély megkérése után, csak az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos és azzal összefüggő anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdető táblájára.

Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, szórólapokat nem helyezünk el az épületben.

Az épületben, és az óvoda épületén kívül öt méteres körzetben dohányozni, és szeszes italt fogyasztani tilos.

A baleset és tűzvédelmi előírások mindenki számára kötelező érvényűek.

Az óvoda területére kutyát még szájkosárral sem lehet behozni, kivéve, ha az terápiás, vagy szakmai célokat szolgál.

Tűzriadó és bombariadó esetén a teendők az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottak szerint történik.

Az óvoda dolgozói a munkaköri leírásban foglaltak szerint felelnek az óvoda értéktárgyaiért, berendezéseiért.

Záró rendelkezések

A nevelőtestület 2015. 08.25-én megtartott értekezletén a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Házirendjét egyhangúlag elfogadta.

A házirend kiterjed az óvoda összes dolgozójára, a szülőkre és a gyerekekre.

Hatályba lépése 2015. szeptember 1.

 

A felülvizsgálat rendje: Évente illetve törvényi változás esetén, önkormányzati rendeletnek megfelelően.

 

Legitimációs záradék.

 

Egyetértését nyilvánította:

……………………………………

Szülői Szervezet elnöke

 

Elfogadta a nevelőtestület:

……………………………………

Közalkalmazotti tanács elnöke

 

Kisbér, 2015. 08. 27.

Csőréné Ladányi Edit

intézményvezető