Kiskorú személyes adatait érintő hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat a kiskorú személyes adatainak kezeléséhez, képmás, hangfelvétel és videófelvétel készítéséhez, felhasználásához a 2013. évi V. tv. („Ptk.”) 2:48. §. (1) bekezdése, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 8. cikk (1.) bekezdése, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43. §-a alapján.

Adatkezelő:

 • Név:                             Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde
 • Székhely:                     2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.
 • Telefonszám:               +3634354043
 • E-mail cím:                   titkarsag@kisberigyongyszemovi.hu

Alulírott, mint szülő/törvényes képviselő (név): ………………………………………………………………..

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………..

Lakcím:  …………………………………………………………………………………………………………….

A fenti jogszabályi megjelölés alapján, önkéntesen, befolyásmentesen hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt kiskorú

Gyermek neve: ….…………………………………………………………………………………………………

Születési helye és ideje:  ………………………………………………………………………………………..

személyes adatait az alábbiak szerint kezeljék, felhasználják (Kérem, tegyen X-et a hozzájárulásának engedélyezéséhez):

 • Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, Kisbér Város Önkormányzata és a Was Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár által szervezett rendezvényeken történő személyes adatok kezelése, képmás, hangfelvétel és videófelvétel készítése.
 • Személyes adatok, képmás, hangfelvétel és videófelvétel felhasználása és megjelenítése az Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, Kisbér Város Önkormányzata és  Was Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár által kezelt online felületeken, weboldalain (http://kisber,hu, http://wamk.hu, https://kisberigyongyszemovi.hu,) Kisbér Város és Kisbéri Polgármesteri Hivatal nevű Facebook oldalain, egyéb papír alapú kiadványokon, sajtótermékeken.  

Hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő online felületeiről törli a képmásokat, hangfelvételeket, videófelvételeket, de a közösségi, weboldalas és sajtótermékek publikálásának természetéből adódóan nem tudja garantálni, hogy arról nem készülnek másolatok, megosztások.

Személyes adat adatkezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonását követően az adatok törlésre kerülnek, amennyiben jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt lehetővé teszi.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint érintett személynek joga vankérelmezni az Adatkezelőtől:

 • személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Joga van hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatásért Kisbér Város Önkormányzata adatvédelmi tisztviselőjéhez, jogorvoslati lehetőség érdekében, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 • Székhely:         1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Postacím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
 • E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefonszám:    +36 1 391 1400

Bővebb információ az adatkezelő adatkezelési és adatbiztonsági  szabályzatában olvasható. 

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, a megadott személyes adataim, valamint szülő/törvényes képviselőként, az általam képviselt kiskorú személyes adatait a fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet és hozzájárulásomat adom.

Kelt, ………………………………….20…….. év ……………………..…….…hó………….nap

………………………………………………………………………..

Nyilatkozattevő (szülő/törvényes képviselő) aláírása