Közzétételi lista 2016 évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 23.§ (1) bekezdés szerint

Intézmény neve:Kisbéri Gyöngyszem Óvoda
Intézmény címe: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.
OM azonosítója: 202008

Fenti intézmény a köznevelési információs rendszer (KIR) tájékoztató rendszerében (KIR-INFO) az alábbi adatokkal szerepel.

Az intézmény közzétételi lista szerinti adatai a köznevelési információs rendszerben:

  1. Intézményi alapadatok
Intézmény vezetője:Csőréné Ladányi Edit
Intézmény székhelyének megyéje:Komárom-Esztergom megye
Telefonszám:+36 34 354 043
E-mail: titkarsag@kisberigyongyszemovi.hu
Ellátott feladatok: óvodai nevelés
    
                                              Fenntartó 
Megnevezése:Kisbér Város Önkormányzata képviselő-testület
Címe:2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Képviselője: Sinkovicz Zoltán polgármester
E-mail:titkarsag@kisber.hu
  • Az intézmény feladatellátási helyei
MegnevezésCímEllátott feladatok
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4.óvodai nevelés
   
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda2879 Kisbér-Hánta, Kossuth Lajos utca 53.óvodai nevelés
  
  • Működést meghatározó dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat letölthető az alábbi hivatkozásról:

Házirend letölthető az alábbi hivatkozásról:

Pedagógiai Program letölthető az alábbi hivatkozásról:

A dokumentumok letölthetők az intézményi honlapról: www.kisberigyongyszemovi.hu

4. Általános közzétételi lista a 2016/2017-es óvodai nevelési évről:

(Intézményünk rövidített neve: Gyöngyszem Óvoda)

Az engedélyezett csoportok száma:

                Feladatellátási hely:                           Csoportok száma:

    Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Kisbér                        7

     Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Hánta                        1

Összesen:                                                                   8

Gyermeklétszámok a csoportokban:

 Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Kisbér:

Sorsz.Gyermekcsoport megnevezéseKorcsoportGyermeklétszám
1.Mackó csoportVegyes életkorú csoport (2,5-3-4 évesek)21
2.Pillangó csoportVegyes életkorú csoport (3-4-5-6 évesek)22
3.Aranyhal csoportVegyes életkorú csoport (2,5-3-4-5-6 évesek)19
4.Süni csoportVegyes életkorú csoport (2,5-3-4-5-6 évesek)19
5.Katica csoportVegyes életkorú csoport (4-5 évesek)23
6.Mókus csoportVegyes életkorú csoport (2,5-3-4-5-6 évesek)24
7.Méhecske csoportVegyes életkorú csoport (5-6 évesek)23

 Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Hánta:

Sorsz.Gyermekcsoport megnevezéseKorcsoportGyermeklétszám
1.Micimackó csoportVegyes életkorú csoport (3-4-5-6 évesek)13

Az intézmény nyitva tartásának rendje:

 A nevelési év rendje

 Az óvodai nevelési év: 2016. szeptember 1 – 2017. augusztus 31-ig tart

  nyári zárva tartások:

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Kisbér                 4 hét   Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Hánta                        4 hét   Nyári zárva tartás várható ideje:    
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Kisbér              2017. július 03-2017. július 28-ig 
Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Hánta               2017. július 17-2017. augusztus 11-ig 

A nyári zárások pontos idejéről legkésőbb február tizenötödikéig tájékoztatjuk a szülőket.

Az intézmény heti nyitva tartása.

Az intézmény hétfőtől péntekig, 5 munkanapon tart nyitva.

Országos rendeletben szabályozott, munkaszüneti napokon zárva tartunk, illetve pihenőnapra helyezett munkanapokon nyitva tartunk.

Az óvodák napi nyitva tartása:

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Kisbér:

Naponta 6.30 órától 17.00 óráig, napi 10,5 órában

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda Hánta:    

Naponta   7.00 órától 15.00 óráig, napi 10 órában

Nevelés nélküli munkanapok (maximum 5 nap):

A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. Szülői igény szerint ügyeletet biztosítunk.

        Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának terve az óvodai intézményegységben

A TERVEZETT IDŐPONTA FELHASZNÁLÁS CÉLJA, TÉMÁJATARTAMA
2016.  november 3. (csütörtök)Őszi nevelőtestületi értekezlet:  Téma: Egyéni fejlesztés, differenciálás a mindennapi nevelő munkában. Előadó: Balláné Horváth Márta1 nap
2016.  december 13. (kedd) Téli nevelőtestületi értekezlet: Téma: Fókuszban a minősítő vizsga: az óvodapedagógus portfólió kulcs elemei, a minősítő vizsga menete és részei. Felkészülés a Tanfelügyeleti ellenőrzésre és az önértékelésre.  1 nap
2017. május 26. (péntek)Szervezetfejlesztés, csapatépítés.  1 nap
2017. június. 14. (szerda) Évzáró nevelőtestületi értekezlet  1 nap
MINDÖSSZESEN:   4 nap

A nevelési évenként felhasználható 5 nevelés nélküli napból 1 nap rendkívüli helyzetre még felhasználható. Az indokolt és szükséges felhasználásról a fenntartót, a szülőket írásban tájékoztatni fogjuk.

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Minden pedagógus főiskolai végzettségű.

 Felsőfokú végzettségű óvodapedagógu sVezetői végzettségFejlesztő pedagógus óvodai szakirányonDrámapedagó- gusSzakvizsgázott ov. ped. mérés-értékelés területenSzakvizsgázott ov. ped. hagyományismeret területen
Végzettség16 fő     
Szakvizsgázott5 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő1 fő

Dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége:

                Dajkák száma:                                      8 fő

                Érettségi végzettségű:                        6 fő

Dajka szakképesítéssel rendelkezik:    2 fő

Pedagógiai asszisztensek száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége:

                Pedagógiai asszisztensek száma:                                                        2 fő

                Érettségi végzettségű:                                                                        1 fő

Felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik (pedagógiai asszisztens):     1 fő

Óvodatitkár (érettségizett):                                                                 1 fő                                      

A 2016/2017-es nevelési év jelentősebb rendezvényei, eseményei:

Óvodai papírgyűjtési akció

A nagysikerű, családok által jelentősen támogatott papírgyűjtési akciót immár hagyományosan megszervezzük az óvodás gyermekek környezettudatos magatartásának alakítására, gondolkodásuk, szemléletük formálására.

Időpontok: 2016. szeptember második hete

                    2017. április 17-21. Föld napja

A Pedagógiai program szerint tartjuk ünnepeinket.

Ünnepeink, hagyományaink

IdőpontFelelősSzervezési forma ( Nyílt-Zárt )
Állatok világnapja okt.4óvodapedagóguszárt
Születésnapokóv. ped.zárt
Márton nap nov.11.óv. ped.nyílt
Mikulás dec. 6.óv .pedzárt
Karácsonyóv. ped.zárt
Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)  óv. ped.a gyermek óvodában töltött ideje alatt 1x
Szülők –nevelők batyus báljaSz.Sz. óv. ped.nyílt
Március 15óv. ped.zárt
Víz világnapjaóv. ped.zárt
Húsvétóv. ped.zárt
Föld napja április 22Sz.Sz.óv .pednyílt
Szent György napi vásár ápr.24Sz.Sz.óv. ped.nyílt
Anyák napjaóv. ped.nyílt
Madarak fák napja máj.10óv. ped.zárt
Gyereknapóv .ped. óv.vez.zárt
Egészség napóv. ped.zárt
Nagycsoportosok búcsúztatásaóv.ped.  nyílt  

Óvodai felvétel:

 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

  1. közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
  2. közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2015. szeptember 1. napjától a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző, a szülő kérelmére, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Az óvodai térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségek, azok mértéke és jogcíme, az adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek:

Az óvodai étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az óvodai étkezés térítési díjai 2015. szeptember 01.

napjától:

napi háromszori étkezés370 Ft/nap/gyermek
félnapos (csak tízórai)   80 Ft/nap/gyermek

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként (ingyenes étkezés) lehet igényelni.

Ennek feltételei:

  1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
  2. Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
  3. Három vagy több gyermekes családban él:
  4. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015-ben 89.410 Ft).
  5. Nevelésbe vették.

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Kisbér, 2016. október 15. 

Csőréné Ladányi Edit

      intézményvezető